Znajdź nas:

Kredyt firmowy dla przedsiębiorczych kobiet do 40 tys. od PARP-u

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Kredyt firmowy dla przedsiębiorczych kobiet do 40 tys. od PARP-u - 5.0 out of 5 based on 10 votes
kredyt firmowy kredyt firmowy fot. StockPhoto

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości roztrzygnęła kolejny nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Do kogo był kierowany program?

Kryteria podmiotów uprawnionych :
- pożyczka tylko dla kobiet
- zamieszkałych na terenie Polski
- prowadzących działalność gospodarczą
- zamierzające otworzyć działalność gospodarczą

Cel przeznaczenia finansowania:
1) uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
2) rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Pożyczki
Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na:
1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;
4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
5) zakup materiałów i wyposażenia;
6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Limity kwot Pożyczki
Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką.
Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.
Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet.

Oprocentowanie Pożyczki
Oprocentowanie Pożyczki jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Karencja w spłacie Pożyczki
Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek.
Karencja w spłacie Pożyczki nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia Przedsięwzięcia objętego pożyczką. Karencja może zostać ustalona jedynie w okresie od zakończenia realizacji Przedsięwzięcia do rozpoczęcia spłaty Pożyczki.
W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Okres spłaty Pożyczki
Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat.

Gratulacje dla przedsiębiorczych Pań któe stały się beneficjentami programu. Życzymy sukcesów w rozwoju biznesu i oczywiście czekamy na kolejne edycje PARP-u.

Zaloguj się, by skomentować