Znajdź nas:

Kiedy warto skorzystać z faktoringu kiedy z kredytu?

Oceń ten artykuł
(30 głosów)
Kiedy warto skorzystać z faktoringu kiedy z kredytu? - 4.8 out of 5 based on 30 votes
faktoring faktoring

Faktoring dynamicznie rozwija się i zapewne jest alternatywą dla firm korzystających z różnych form finansowania. Niewątpliwie atutem jest brak pełnej oceny zdolności kredytowej, co jest szczególnie istotne dla firm borykających się min. z płynnością finansową.

Dla jakich firm faktoring a dla jakich kredyt ?


Faktoring dla firm posiadających grupę odbiorców z odroczonym terminem płatności . Również dla firm z przeciętnymi wynikami finansowymi – przy kredycie badana jest zdolność kredytowa przy faktoringu badani są kontrahenci.
Kredyt dla firm o dobrym standingu, które przejdą pozytywnie analizę kredytową.
Na jaki okres ?
Umowa faktoringu zawarta jest na okres bezterminowy, limit odnawiany jest co rok.
Umowa kredytowa jest umową terminową.

Jakie wymagane są zabezpieczenia?

W przypadku faktoringu podstawowym zabezpieczeniem jest wierzytelność, weksel in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem firmowym. W Faktoringu nie stosuje się zabezpieczeń rzeczowych w tym zabezpieczenia na hipotece.

Zabezpieczeniem kredytu jest wierzytelność, weksel in blanco, w zależności od ekspozycji kredytowej zabezpieczenie hipoteczne, zabezpieczenie na ruchomości lub zabezpieczenie na zapasach, cesji z kontraktów. Stosowane jest przewłaszczenie na czas finansowania jak również poręczenie.

Jakie są korzyści z wykorzystania faktoringu lub kredytu?

Faktoring zdecydowanie poprawia cykl obrotowości, skraca cykl należności. Szybko poprawia i utrzymuje płynność finansową. Faktoring daje również możliwość scedowania na faktora monitoringu należności oraz ich windykacji. Możliwość wydłużenia terminów płatności, uzyskania większego upustu od kontrahentów, możliwość negocjowania korzystniejszych warunków handlowych.
Na ogół faktury objęte faktoringiem są szybciej regulowane.

Kredyt obniża zdolność kredytową firmy co w konsekwencji ogranicza dalsze możliwości kredytowania. Korzystanie z kredytu obrotowego powoduje zmiany w bilansie. Po stronie pasywów pojawia się kredyt, w aktywach zwiększa się stan środków pieniężnych w związku z tym, wskaźnik rentowności majątku pogarsza się. Brak możliwości zlecenia monitoringu dłużników oraz ich windykacji.

Koszty faktoringu a koszty kredytu.

Faktoring może być droższy od kredytu. Wcześniej uzyskane należności mogą być wykorzystane do spłaty zadłużenia, uzyskania rabatów, kształtowania polityki cen i ustalania terminów płatności, uzyskanie konkurencyjności na rynku.
Niższe koszty administracyjne związane z obsługą i ściąganiem należności.
Możliwość pośredniczenia faktora pomiędzy dostawcą i jego odbiorcą szczególnie w przypadku problemów ze ściągnięciem należności.
Kredyt może być tańszy, cena uzależniona jest od oceny firmy. Prowizja zwykle płacona po przyznaniu kredytu. Kredyt może być transzowany lub wypłacony jednorazowo. Dodatkowe koszty przy ustanowieniu zabezpieczeń jak również ich wycena. Bank nie pośredniczy pomiędzy dostawcą a odbiorcą.
  Dodatkowe usługi w ramach faktoringu/ kredytu.
Jeżeli mamy wątpliwość co do nawiązania współpracy z kontrahentem faktor z pewnością podmiot zweryfikuje co zwiększy nasze bezpieczeństwo. Mamy dodatkową kontrolę nad płatnościami od kontrahentów. Księgowanie płatności na kontach rozliczeniowych. Dostęp do serwisu internetowego za pomocą którego zgłaszamy faktury. Możliwość pobierania dodatkowych raportów w zależności od potrzeb. Stałe monitorowanie dłużników szczególnie po upływie terminu płatności.

W przypadku kredytu powyższe usługi nie są dostępne.