Znajdź nas:

Faktoring

Faktoring finansowy

Faktoring finansowy to świetny sposób alternatywnego finansowania bieżącej aktywności firmy.
 

Co to jest faktoring?

 
Faktoring jest to rodzaj działalności polegający na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności danego przedsiębiorstwa, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług. Faktoring dla małych firm i dużych dodatkowo połączony jest z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.
 
Faktoring często mylnie kojarzony jest wyłącznie ze sprzedażą wierzytelności, tymczasem łączy on w sobie cechy różnego rodzaju umów a także ich elementów:
 
• cesji wierzytelności,

• umowy zlecenia,
 
• dyskonta.
 

Faktoring rodzaje:

 
faktoring pełny ( właściwy, bez regresu) – faktor przejmuje na siebie całe ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Sam również dochodzi należności w razie nieuregulowania przez niego zobowiązania,
 
factoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) – związany z brakiem takiego zobowiązania,
 
factoring mieszany – ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika rozłożone jest na obie strony,
 
factoring dyskontowy – kwota z faktury jest pomniejszona o dyskonto, tj. opłaty, prowizje a także odsetki powybierane z góry przez faktora za cały okres od dnia wykupu przez niego faktury do daty jej płatności,
 
factoring odsetkowy – faktorant otrzymuje zaliczkę, która stanowi ok. 80% wartości faktury.
 

Faktoring finansowy korzyści dla faktoranta:

 
faktoring klasyczny: firma uzyskuje środki finansowe na bieżącą działalność z tytułu wystawionej faktury nawet do 100 % wartości faktury. Istnieje możliwość zaproponowania kontrahentom dłuższych terminów płatności, co zwiększa konkurencyjność firmy na rynku. Faktoring finansowy nie obniża zdolności kredytowej. 
 
faktoring zamówieniowy: przedsiębiorstwo otrzymuje środki na realizację kontraktu,

zaliczka faktoringowa: firma otrzymuje  środki na bieżącą działalność nawet przed powstaniem należności,
 
faktoring odwrotny: finansowanie zobowiązań przedsiębiorstwa.
 
Faktoring finansowy charakteryzuje się prostszą i szybszą procedurą analizą wniosku. Jeżeli Twoja firma nie posiada zdolności kredytowej aby móc zaciągnąć kredyt obrotowy faktoring jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.
 
 

Zapytaj jaki faktoring może uzyskać Twoja firma.