Znajdź nas:

Kredyt z gwarancją BGK

Kredyt z gwarancją BGK

W odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze rząd przygotował nowy program zabezpieczający bieżącą działalność przedsiębiorstwa tzw. „Kredyt z gwarancją BGK”. Banki komercyjne zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy, które dają im gwarancję spłaty kredytów zaciągniętych przez firmy. Umowa PLD została zawarta w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.
 
Gwarancje BGK de minimis zwiększają szanse przedsiębiorstwa na uzyskanie finansowania. Jest to forma zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił go w terminie określonym w umowie kredytowej.
 
  

Dla kogo kredyt z gwarancją BGK?

 
Gwarancje BGK de minimis to program dedykowany przedsiębiorstwom z sektora MŚP (wg. def. unijnej zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014), posiadającym zdolność kredytową i prowadzącym działalność w niewykluczonym sektorze. Poręczenie BGK udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Jego łączna wartość dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR lub 100 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.
 
  

Gwarancje BGK de minimis:

 
• są udzielane maksymalnie na okres 27 miesięcy,

• zabezpieczają do 60% kwoty kredytu,

• nie obejmują odsetek i innych kosztów,

• są zabezpieczone wekslem własnym In blanco przedsiębiorcy,

• prowizja za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji.
 
 

Zapytaj jak uzyskać kredyt z gwarancją BGK.